Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

INCREASING ABILITY s.r.o., Cintorínska 156/3, 94656 Dulovce, IČO: 45619093, DIČ: 2023066793, Spisová značka: Oddiel: Sro. Vložka číslo: 26981/N Obchodného registra Okresného súdu Nitra, ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa:  Vysoká 32, 811 06 Bratislava

email:    info@transporto.sk

telefón:  +421 918 555 581

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Adriana Markovičová Biharyová, +421 918 555 581.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakty), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ,či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany Prevádzkovateľa môže dochádzať k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

1. Príjemcami osobných údajov sú sprostredkovatelia, ktorí sa podieľajú na naplnení účelu spracúvania osobných údajov, napríklad doručovateľské spoločnosti, subdodávateľ zabezpečujúci účtovníctvo Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia sú oprávnení spracúvať osobné údaje len na nevyhnutné činnosti spojené s účelom spracúvania osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov, poprípade obmedzenie spracovania,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • právo na prenositeľnosť údajov,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Udelenie súhlasu

Súhlas udeľujete prevádzkovateľovi internetového obchodu www.transporto.sk, t. j. Prevádzkovateľovi. Ako dotknutá osoba udeľujete svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom pri objednávke  (t. j. v rozsahu, meno, priezvisko, mesto, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), a to na účely realizácie marketingových a propagačných aktivít Prevádzkovateľa, ktoré zahŕňajú aj adresnú komunikáciu s dotknutou osobou, zasielanie cielenej reklamy, tvorbu podobných publík v mene Prevádzkovateľa, zasielanie informácií o novinkách a podujatiach, ktoré Prevádzkovateľ organizuje, a tiež na účely archivácie z dôvodu prípadnej kontroly splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle zákona a nariadenia vykonanej príslušným kontrolným orgánom. Ako dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov ďalej udeľujete Prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný a výslovný súhlas, aby Prevádzkovateľ využíval, používal a poskytoval osobné údaje v uvedenom rozsahu aj tretím osobám, a to na vyššie uvedené účely a tiež účely komunikácie s tretími osobami ohľadom realizácie marketingových a propagačných aktivít Prevádzkovateľa, ak takéto nakladanie s osobnými údajmi v styku s takýmito tretími osobami je zvyčajné, nevyhnutné alebo vhodné, a ďalej, aby zaradil tieto osobné údaje do databáz vedených Prevádzkovateľom.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne výmazom Prevádzkovateľa z Obchodného registra. Svoj dobrovoľný súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@transporto.sk alebo písomne zaslaním požiadavky na adresu Prevádzkovateľa, inak zanikne výmazom Prevádzkovateľa z Obchodného registra. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov zároveň potvrdzujete, že Prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19.8.2022.